Jaarverslag Nijestee 2018

Verantwoording bestuur

Dit is het jaarverslag van Nijestee over 2018. We vertellen wat we het afgelopen jaar van plan waren en wat er van onze ambities terecht is gekomen. We kozen vijf thema’s als kapstok voor het verslag: goede woningen, voldoende woningen, betaalbaar wonen, duurzaamheid en prettige, leefbare buurten. 

Lokale behoefte
Onze plannen komen niet uit de lucht vallen. We werken in dienst van de samenleving, daar zijn we bijna 100 jaar geleden voor opgericht. We sluiten aan op de lokale behoefte. Groningen is een prima plek om te wonen en te leven en bij uitstek een studentenstad. Om een betaalbare woning te bemachtigen bestaan wachttijden. Samen met de gemeente en huurders maakten we afspraken om de wachttijden terug te dringen. Een van de beste manieren om dat te doen is woningen bijbouwen. We willen dat ons aantal betaalbare huurwoningen groeit. Dat gaat goed. We leverden in het afgelopen jaar 48 nieuwe woningen op en er zijn nog honderden in aanbouw. Woningzoekenden kunnen hiervan in de komende jaren de vruchten plukken.

Bestaande woningen duurzaam maken
We bouwen niet alleen nieuwe (duurzame) woningen, we willen ook minstens 300 bestaande woningen per jaar energiezuinig maken. Dat kan alleen als bewoners dit een goed plan vinden en hier voordeel bij hebben. Het afgelopen jaar lukte dit uitstekend: in totaal maakten we ruim 450 woningen energiezuiniger, de bewoners profiteren van lagere woonlasten. Ook brengen we hiermee de CO₂-uitstoot fors omlaag.

Constructief overleg met de Participatieraad
We zijn trots op onze Participatieraad, een gezelschap van elf huurders dat ons namens de huurders gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. We betrokken de Participatieraad in een vroeg stadium bij beleidskeuzes en legden de uitgangspunten voor de Begroting 2019 aan hen voor. Gezamenlijk maakten we goede prestatieafspraken met de gemeente Groningen. In goed overleg weten we tot plannen te komen die worden gedragen door huurders. We zijn blij dat ze tijd en energie in dit overleg met ons steken.

Het DNA van Nijestee
Wij zien onszelf als een maatschappelijk betrokken organisatie met hart voor huurders en hart voor de stad. In 2018 werd dat beeld bevestigd door een onafhankelijke visitatiecommissie die gesprekken voerde met partijen waar wij mee samenwerken. De commissie sprak ook met diverse medewerkers uit alle geledingen. Aan de hand daarvan concludeerde de commissie dat ‘luisteren naar huurders in het DNA van de organisatie zit’. Dat voelt voor ons als een groot compliment.

Vooruitblik 2019
We werken nauw samen met de gemeente Groningen en de andere corporaties in de stad. Samen met de huurdersorganisaties maken we prestatieafspraken die door alle partijen gedragen en gewaardeerd worden.  Er is veel te doen in de stad: Groningen groeit hard, prijzen en bouwkosten stijgen razendsnel, de economie draait op volle toeren. Tegelijkertijd lijkt de economische en ruimtelijke tweedeling toe te nemen, is er behoefte aan een vernieuwde wijkaanpak en roept de politiek de hulp van corporaties in bij de opgave om bestaande woningen duurzaam te maken.

Het snel veranderende speelveld vindt zijn weerslag in een nieuw collegeprogramma in Groningen, het Sociaal Huurakkoord tussen Woonbond en Aedes, de Woondeal tussen de gemeente en minister Ollongren, de Routekaart verduurzaming en de evaluatie van de Woningwet. De gemeente zal in 2019 haar koers herijken in een nieuwe woonvisie. Ook wij bepalen volgend jaar opnieuw onze richting en zoeken de beste manier om te werken aan een ongedeelde stad met ruimte voor iedereen om prettig te wonen, in het bijzonder voor onze doelgroep.

 


Pieter Bregman
Algemeen directeur / bestuurder