Bericht van de raad van commissarissen

Persoonlijk woord van de voorzitter

Weer compleet
We startten dit jaar met twee vacatures in de RvC en twee leden van de directie kampten met gezondheidsproblemen. Met dank aan grote inzet is Nijestee goed op koers gebleven. Gelukkig zijn we nu als RvC weer compleet met een goede bezetting op alle fronten, ook binnen de directie is het team weer op orde. Een goed team is een randvoorwaarde voor succes. De onderlinge verhoudingen zijn goed, ook met de Participatieraad en de Ondernemingsraad die de ontwikkelingen uiteraard kritisch volgen. Kritiek houdt iedereen scherp, dus dat is prima.

Adeldom verplicht
Nijestee is de grootste corporatie van de stad Groningen. Als RvC vinden we dat dit verplichtingen met zich meebrengt, bijvoorbeeld in de omgang met huurders. In de Aedes Benchmark blijven we nu al voor het derde jaar op rij steken bij de middenmoot als het gaat om de tevredenheid van huurders. Dat kan eigenlijk niet, adeldom verplicht. De tevredenheid van huurders is met recht een speerpunt voor volgend jaar. Als je iets centraal stelt, moet het toch een keer lukken om dat te verbeteren. Wat kan helpen is om niet alleen strikt de regels te volgen, maar naar de intentie van de regels te handelen. De regels zijn bedoeld voor een goed resultaat voor huurders. Een van de aandachtspunten die onze belangenhouders ons meegeven is dat Nijestee een klein beetje te veel risicomijdend is geworden. Misschien valt dit daar ook wel onder. Werken volgens de bedoeling, betekent soms risico’s nemen. Daarnaast was het aantal opgeleverde nieuwe woningen teleurstellend in 2018. We hebben grote ambities om woningen bij te bouwen en dat lukt dan niet. De vertragingen zijn allemaal verklaarbaar door gebrek aan materiaal of menskracht bij aannemers, herberekeningen in verband met aardbevingen, beschikbaarheid van locaties of wat voor reden dan ook. Toch is het niet wat de stad van ons mag en kan verwachten. De lat mag best een beetje hoger.

Wendbaarheid
Bij Nijestee gaan miljoenen om, allemaal bedoeld voor onderhoud, verbetering en de bouw van nieuwe woningen. Om voldoende zicht te houden op risico’s lieten we een gevoeligheidsanalyse uitvoeren, zowel organisatorisch, politiek, economisch als financieel. We moeten voldoende wendbaar zijn als de omgeving verandert. Daarnaast bezinnen we ons op een strategie om samen met derden de mogelijkheid te verkennen voor een langjarige samenwerking. Op die manier zouden we in de toekomst, ook in onzekere tijden, gezamenlijk meer houvast kunnen bieden.

Kijk op het komende jaar
We gaan een mooi jaar tegemoet. In 2019 werkt de gemeente Groningen onder aanvoering van een nieuw college. Op het moment van schrijven is het programma net gepubliceerd door een kersverse coalitie. Daarin lijkt voldoende ruimte te zitten voor de woningcorporaties. We kunnen volop aan de slag met het werken aan duurzame, betaalbare en voldoende woningen. Ook met de nieuwe Woondeal van het rijk krijgt de volkshuisvesting een impuls. De noodzaak om hier sociale huurwoningen fors bij te bouwen wordt door alle partijen onderkend en we hebben middelen om dat te doen. Over een paar jaar kan de wereld er politiek of economisch weer heel anders uitzien. Laten we gebruik maken van het moment. 2019 wordt een jaar om te knallen.

Hoogtepunt
Eind 2018 ontvingen we een prachtig visitatierapport met goede cijfers van de externe commissie en bemoedigende woorden van huurders en andere partijen waar we mee samenwerken. Dat is te danken aan de inzet van alle medewerkers, zij mogen trots op zichzelf zijn. Ook onze successen zijn uiteindelijk resultaat van de inzet van mensen uit de organisatie. Het rapport laat zien dat we het kunnen. We gaan het in 2019 laten zien!

 

Wouter de Jong
Voorzitter raad van commissarissen
 

8.1 Over toezichthouden

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Nijestee. Eind 2016 formuleerde de RvC een toezichtsvisie. In de visie van de RvC betekent een goed samenspel tussen de directeur-bestuurder en RvC ook een goed tegenspel. Met het oog op een goede samenwerking tussen bestuur en RvC, hanteert de raad daarom een positief kritische houding. De raad kan daarmee de luis in de pels zijn, maar doet dit op een toon die constructief is richting de bestuurder.

De RvC hecht aan een zorgvuldige besluitvorming. Alle middelen dienen in het belang van de volkshuisvesting te worden geïnvesteerd, waarbij huisvesting van de primaire doelgroep de kerntaak van de corporatie is. Bij de uitvoering van het toezicht hanteert de raad een eigen toezicht- en toetsingskader. Dit bestaat onder andere uit de volgende middelen:

Toezichtkader Toetsingskader
   
Woningwet Strategisch kader ‘Groeien op z’n Gronings’
Besluit Toegelaten Instelling Volkshuisvesting Portefeuilleplan
Governancecode Woningcorporaties Prestatiecontract bestuurder en strategiekaart
Wet Normering Topinkomens Prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie
VTW beroepsregels bezoldiging Financieel kader
Statuten Meerjarenbegroting
Reglement raad van commissarissen Treasuryjaarplan
Reglement auditcommissie Reglement financieel beleid en beheer
Reglement remuneratiecommissie Treasurystatuut
Reglement bestuur Investeringsstatuut
  Verbindingenstatuut
  Procuratiereglement
  Huurbeleid
  Duurzaamheidsbeleid
  Risicomanagementbeleid
  Bedrijfscode (inclusief klokkenluidersregeling)

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere corporatie zich iedere vier jaar moet laten visiteren door een geaccrediteerd onafhankelijk bureau. In 2018 liet Nijestee zich voor de derde keer visiteren. De kwaliteit van het intern toezicht is een van de onderdelen die onderzocht wordt. Hierop scoorde Nijestee een 7,3 tegen een 6,8 in 2014. De commissie signaleerde dat de RvC strak stuurt op doelstellingen, risico’s en financiën en bijstuurt op beleid wanneer nodig. De voortgangsrapportages zijn daarbij behulpzaam, daarin worden de resultaten stelselmatig gespiegeld aan de normen en ambities. Ook voor de naleving van de Governance code kende de commissie pluspunten toe, onder andere omdat Nijestee bij de top 10 behoorde na een Governance inspectie door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) bij 146 corporaties in 2017.

8.2 Klankbord- en adviesfunctie

Eén van de taken van de raad van commissarissen is de klankbord- en adviesfunctie voor de bestuurder. Voor de leden van de raad van commissarissen betekent dit dat zij over de juiste kwaliteiten moeten beschikken om deze functies goed uit te oefenen, zoals: inlevingsvermogen, het bewaren van de juiste afstand en overzicht kunnen hebben in de grote lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De raad van commissarissen, individueel en als geheel, moet in staat zijn de bestuurder waar nodig een spiegel voor te houden om open van gedachten te kunnen wisselen. Daar hoort naast het geven van adviezen en het functioneren als klankbord, ook steeds meer kritisch doorvragen bij. Op die manier wordt de bestuurder uitgedaagd om niet alleen zorgvuldig en rechtmatig te presteren, maar ook optimaal maatschappelijk rendement te behalen uit de corporatie. De bestuurder gebruikte de RvC in 2018 bewust als klankbord in de discussie over de toekomstige nieuwbouwopgave, vooruitlopend op herijking van het portefeuille- en huurbeleid in 2019, de uitkomsten van het Woningmarkt- en woonlastenonderzoek en het gemeentelijk Masterplan Verduurzaming.

8.3 Werkgeversrol

Structuur

Nijestee heeft één bestuurder en één plaatsvervangend bestuurder. De bestuurder is benoemd vóór inwerkingtreding van de Herzieningswet en benoemd voor onbepaalde tijd. Hiermee is gegrond afgeweken van artikel 3.14 van de Governancecode omdat de bestuurder valt onder het overgangsregime. De plaatsvervangend bestuurder legde zijn functie halverwege 2018 neer vanwege gezondheidsredenen. De RvC besloot op voorstel van de bestuurder om voorlopig geen nieuwe plaatsvervangende bestuurder vanuit de directie te benoemen. In geval van nood is de voorzitter van de RvC daarmee de plaatsvervangend bestuurder. De RvC vond dit overigens geen duurzame oplossing en ziet in 2019 graag een voorstel tegemoet om een plaatsvervangend bestuurder vanuit de interne organisatie te benoemen.

Beoordeling

De raad heeft uit zijn midden een Remuneratiecommissie benoemd. In verband met het aftreden van de heer Wink is mevrouw Scholten met ingang van 3 november 2018 benoemd tot voorzitter van de Remuneratiecommissie. Deze commissie voert het jaarlijks beoordelingsgesprek en adviseert de raad over de beloning van bestuur en raad. De commissie rapporteert aan de raad en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden.

De belangrijkste onderwerpen van het gesprek zijn:

 • de realisatie van het prestatiecontract en geformuleerde doelstellingen uit de strategiekaart;
 • het bespreken van het functioneren en beoordeling van de bestuurder.

Voorafgaand aan het gesprek met de bestuurder voerde de Remuneratiecommissie dit jaar overleg met een delegatie van de Participatieraad over het functioneren van de bestuurder, enkele directieleden, de OR en medewerkers van de gemeente Groningen. Het voornemen is om dit in het vervolg jaarlijks te doen.

Van het Remuneratiegesprek stelde de commissie een verslag op dat aan de raad is verstrekt. De raad is erg tevreden over het functioneren van de bestuurder. Er is in 2018 specifiek gesproken over mogelijkheden om extern een meer zichtbare en scherpe rol op de inhoud te pakken.

Beloningskader

De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. Uitgangspunt bij de beloning van de bestuurder is het naleven van en voldoen aan de WNT. De beloning van het bestuur voldoet hieraan en blijft binnen de bepalingen van de WNT-regeling. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van Nijestee. Naast het vaste salaris voorziet de bezoldiging van de bestuurder in de pensioenlasten, een bedrijfsauto en een geringe onkostenvergoeding. Een specificatie van de bezoldiging van de bestuurder is opgenomen onder de paragraaf “Bezoldiging van (ex-) bestuurders en (ex-)commissarissen” als onderdeel van de jaarrekening.

Nijestee is een organisatie met een maatschappelijk doel, de beloning van (top-) functionarissen moet daarmee in overeenstemming zijn. In 2016 keurde de RvC het beloningsbeleid goed, waarin is opgenomen dat de vergoeding voor de leden van de RvC maximaal 80% bedraagt van het maxima volgens de Beroepsregels VTW. Ook voor 2018 is de bezoldiging door de raad vastgesteld op dit percentage, dat lager is dan de WNT norm. Een specificatie van de beloning van de leden van de raad is opgenomen onder de paragraaf “Bezoldiging van (ex-) bestuurders en (ex-)commissarissen” als onderdeel van de jaarrekening.

 

8.4 Functioneren en samenstelling van de RvC

Werving en selectie

Eind 2017 waren er formeel twee vacatures, maar er waren al wel twee commissarissen geworven. De AW rondde begin 2018 de benoemingsprocedures af. Beide leden zijn in dit verslagjaar benoemd. Een nieuwe vacature ontstond in 2018 vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de vicevoorzitter. Voor de werving van een nieuw lid is de profielschets geactualiseerd en is een geschiktheidsmatrix opgesteld. De heer De Jong en mevrouw Tiemersma vormden in 2018 de Selectiecommissie vanuit de RvC. De RvC schakelde de bestuurder in als adviseur van deze commissie.

De raad nam een wervingsbureau in de arm voor de werving en selectie van de nieuwe kandidaat. De vacature is in enkele dagbladen geadverteerd en op de website geplaatst. Hierop reageerden veel geïnteresseerden. De selectiecommissie sprak met meerdere kandidaten waarbij ook nadrukkelijk de drijfveren en ambities van de kandidaten aan de orde zijn gekomen. De commissie koos voor de heer Van der Laan. De AW heeft een positieve zienswijze afgegeven.

In 2018 zijn in totaal drie nieuwe leden benoemd: de heer Regterschot met de portefeuille Vastgoedontwikkeling en –beheer, mevrouw Scholten als huurdercommissaris en de heer Van der Laan met de portefeuille juridische zaken. Alle nieuwe leden doorliepen het introductieprogramma. Belangrijk onderdeel van dit programma vormde de kennismaking met directieleden, een fietstocht langs het bezit van Nijestee en een kennismaking met een afvaardiging van de Participatieraad en Ondernemingsraad. De introductie van nieuwe commissarissen is vloeiend verlopen en gaf een nieuwe dynamiek. De raad is van mening dat de samenstelling zowel in termen van deskundigheid en ervaring als qua diversiteit met de benoeming van de nieuwe leden goed op orde is.

Vergaderingen en overleg

De RvC is in 2018 zes keer bijeengekomen met de bestuurder en de controller. Regelmatig worden andere directieleden of medewerkers uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. Dit jaar verzorgde de directeur Vastgoed een presentatie over duurzaamheid en is een interactieve workshop gegeven over de keuzes in de nieuwbouwportefeuille. De directeur Financiën & Informatie was aanwezig om uitgebreid de begroting 2019 toe te lichten.

De RvC hecht eraan om goed op de hoogte te blijven van de actualiteit in de stad en zich te verdiepen in de discussies die in de sector spelen. De RvC of afvaardiging daarvan voerde in 2018 afzonderlijke overleg met de Participatieraad en Ondernemingsraad. De gesprekken vinden plaats zonder de aanwezigheid van de bestuurder. In de RvC van Nijestee zijn twee leden op voorspraak van de huurders benoemd. Deze huurdercommissarissen nemen het initiatief om minstens tweemaal per jaar met (een afvaardiging van) de Participatieraad overleg te voeren. Naast de reguliere vergaderingen spreekt de voorzitter van de RvC maandelijks informeel met de bestuurder en bestaat de afspraak dat er tussentijds contact is bij urgente zaken. De voorzitter koppelt de belangrijkste gesprekspunten terug aan de voltallige RvC.

Informatievoorziening

De raad steunt in zijn toezicht op de voortgangsrapportages die elke vergadering worden verstrekt en de jaarrekening, meerjarenbegroting. Naast interne informatievoorziening betrekt de raad ook externe onderzoeken in het toezicht. Bijvoorbeeld de Aedes-benchmark, visitatie, oordelen van derden (accountantsrapportages en beoordelingen door externe toezichthouders).

In de vergaderingen besteedt de raad aandacht aan de resultaten die zijn geboekt op strategische doelstellingen, de ontwikkelingen van de organisatie en actualiteiten. Dit gebeurt vooral aan de hand van de voortgangsrapportages. Deze rapportages voorzien in gestructureerde informatie over de financiële resultaten en ratio’s, verkoop, vastgoedprojecten, duurzaamheid, integriteit, risico’s, organisatorische ontwikkelingen, integriteit. Belangrijke besluiten worden voorzien van een controlnotitie van de controller.

Onafhankelijkheid

Alle leden van de raad zijn onafhankelijk van Nijestee. Er bestaat geen overlapping met andere bestuursfuncties. Geen van de commissarissen was in het verleden in dienst van Nijestee, onderhoudt een directe of indirecte band met leveranciers en afnemers van Nijestee. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de raad. In 2018 hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was of zou kunnen zijn van mogelijke tegenstrijdige belangen.

Cultuur en integriteit

Nijestee voert actief beleid op de integriteit van de organisatie en haar medewerkers. Voor de medewerkers van Nijestee zijn algemene regels opgesteld waar zij zich aan dienen te houden in een Bedrijfscode. Het bestuur van Nijestee en de RvC zijn primair verantwoordelijk voor risicobeheersing en fraudepreventie en hebben een voorbeeldfunctie in gewenst gedrag. Via voortgangsrapportages wordt de RvC op de hoogte gesteld van (mogelijke) integriteitskwesties.

Auditcommissie

De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op advies over de interne beheersing, financiële informatievoorziening, het controleproces met de accountant, compliance en het treasurybeleid. De RvC blijft verantwoordelijk voor de besluiten, ook als deze door de commissie zijn voorbereid. De voorzitter van de Auditcommissie vormt het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures rond de financiële verslaggeving. In 2018 constateerde de accountant geen onregelmatigheden. De Auditcommissie vergaderde in 2018 drie keer, waaronder éénmaal met de externe accountant buiten de aanwezigheid van het bestuur.

In 2018 besloot de Auditcommissie voortaan te vergaderen voorafgaand aan iedere RvC vergadering. Daarbij zijn doorgaans de directeur Financiën & Informatie en de controller aanwezig. De Auditcommissie deed schriftelijk verslag van haar beraadslagingen en bevindingen aan de voltallige RvC. Het Jaarverslag 2017, de rapportages van de accountant, het advies van de accountant om meer wendbaarheid en grip op financiële risico’s in te bouwen en de begroting 2019 waren de belangrijkste bespreekpunten.

Op advies van de Auditcommissie besloot de RvC in 2018 de opdracht voor de jaarrekeningcontrole aan BDO accountants te verlengen voor het derde opeenvolgende jaar. BDO verricht geen andere opdrachten bij Nijestee. Op deze manier is de onafhankelijkheid van de externe accountant geborgd.

Samenstelling RvC

Samenstelling RvC
Naam Geboorte-jaar Functie in RvC Jaar eerste benoeming Benoemd tot en met Profiel
           
De heer W. de Jong 1960 Voorzitter 2012 2020 Governance en volkshuisvesting
De heer A. Wink 1948 Vicevoorzitter 2010 2018 Volkshuisvesting en juridische zaken
De heer E. de Boer 1966 Lid 2013 2021 Financiën en Control
Mevrouw J. Tiemersma 1967 Lid, Huurdercommissaris 2015 2019 2) Governance en Financiën en Control
De heer J. Regterschot 1953 Lid 2018 2022 2) Vastgoed
Mevrouw I. Scholten 1957 Vicevoorzitter, 1) Huurdercommissaris 2018 2022 2) Governance en volkshuisvesting
De heer E. van der Laan 1967 Lid 2018 2022 2) Juridische zaken

1) vanaf 3 november 2018
2) na deze termijn herbenoembaar

Samenstelling commissies in 2018

Samenstelling commissies in 2018
Samenstelling commissies in 2018    
Auditcommissie E. de Boer Voorzitter
  J. Tiemersma  
     
Remuneratiecommissie A. Wink Voorzitter tot 3-11-2018
  I. Scholten Voorzitter vanaf 3-11-2018
  W. de Jong  

8.5 Zelfevaluatie en educatie

De RvC heeft haar functioneren en dat van individuele leden onder begeleiding van een extern bureau in een afzonderlijke bijeenkomst besproken. Tijdens de zelfevaluatie in 2018 blikte de RvC als eerste terug op de eerder gehouden zelfevaluaties van 2016 en 2017. De achtergrond hiervan was de vraag of de RvC zich lerend opstelt: Wordt het intern toezicht beter met onze reflecties? Tegelijkertijd was dit een mooie manier om de nieuwe leden mee te nemen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Vervolgens zijn de gewenste competenties van de RvC besproken vanuit het perspectief van de context van Nijestee. Bij de werving en selectie van komende vacatures zou expliciet benoemd kunnen worden dat de houding van een ‘frisse blik’ gewenst gedrag is voor de governance binnen Nijestee. Daarnaast nam de RvC zich voor om aandacht voor teambuilding te hebben als er in 2019 twee nieuwe RvC leden zijn aangetreden.

De leden van de raad van commissarissen zorgen ervoor dat zij de kennis en vaardigheden behouden en ontwikkelen om op goed niveau inhoud te geven aan hun taak. Een vertrekkende commissaris heeft onder andere vanwege gezondheidsredenen geen PE-punten verzameld.

PE-punten per commissaris

PE-punten per commissaris
  2018 2017
W. de Jong 18 11
A. Wink 0 0
E. de Boer 80 0
J. Tiemersma 26 3
J. Regterschot (benoemd per 7 februari 2018) 14  
I. Scholten (benoemd per 18 april 2018) 12  
E. van der Laan (benoemd per 3 november 2018) 7  

8.6 Besluiten en activiteiten

De raad van commissarissen nam in 2018 onder meer de volgende besluiten, respectievelijk keurde de volgende besluiten goed:

 • benoeming van de heer Regterschot, mevrouw Scholten en de heer van der Laan
 • benoeming van mevrouw Scholten tot vice-voorzitter en voorzitter van de remuneratiecommissie
 • nieuwbouw  van Lampisterie, Paddepoel Zuidoost en Atlas (inclusief verkoop van grond)
 • prestatiecontract bestuurder, inclusief strategiekaart 2018
 • jaarverslag Nijestee 2017
 • (uitgangspunten) begroting 2019
 • functioneren accountant: hernieuwde opdracht voor BDO
 • statutenwijziging

Daarnaast besprak de raad in 2018 onder andere de volgende onderwerpen:

 • managementinformatie
 • brieven externe toezichthouders (Autoriteit Woningcorporaties, WSW, externe accountant)
 • klachtenrapportage
 • jaarrapportage vermoedde misstanden en onregelmatigheden 2017
 • bestuursvisie
 • visie op personeelsbeleid
 • themabijeenkomst: routekaart energieneutraal 2050
 • uitkomst Aedes Benchmark
 • visitatierapport 2018

De RvC is betrokken bij wat er bij Nijestee speelt. Dit blijkt uit de volgende activiteiten waar de RvC of afvaardiging daarvan aan deel heeft genomen:

 • collectieve training risicobereidheid (met directie)
 • deelname aan interview Governance inspectie door Autoriteit Woningcorporaties
 • deelname aan Participatiecafé’s door huurdercommissarissen
 • deelname van diverse commissarissen aan Nieuwjaarsbijeenkomst Nijestee
 • fietsexcursie op 6 juni 2018 langs diverse projecten
 • deelname aan visitatietraject
 • deelname van bijna voltallige RvC aan de BinnensteBuitendag in november 2018
 • deelname van een aantal commissarissen aan voorlichtingsbijeenkomst aardbevingen voor RvC’s van corporaties in bevingsgebied

8.7 Hoofd- en nevenfuncties van de raad

Naam Hoofdfunctie(s) Nevenfunctie(s)
     
W. de Jong Burgemeester gemeente Houten -       Eigenaar van Communitas advies en toezicht
    -       Voorzitter bestuur Stichting Micha-NL netwerk
    -       Lid bestuur VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties)
    -       Voorzitter Raad van Toezicht Landschap Erfgoed Utrecht
    -       Voorzitter Raad van Toezicht Gemiva-SVG Groep (gehandicaptenzorg)
A. Wink Toezichthouder / Commissaris -       Voorzitter Raad van Commissarissen FC Groningen
    -       Voorzitter Stichting Fotografie Noorderlicht 
    -       Voorzitter Stichting Noordbeeld Schiermonnikoog
    -       Penningmeester Stichting Beheer Toevluchtsoord (vrouwenopvang)
    -       Lid bestuur Beheer Academie voor Bouwkunst
    -       Voorzitter Dansgezelschap Teddy’s Last Ride 
E. de Boer Hoofd Vermogensbeheer & Treasury bij Univé Verzekeringen -       Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Noord Zuidhorn
    -       Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten
J. Tiemersma Directeur/Eigenaar Personal Too, Interim- en programmamanagement -       Innovatiespotter a.i. CMO
    -       Lid Cultuurraad Eindhoven
    -       Lid Comité van Aanbeveling Groningen Verwelkomt
    -       Lid Comité van Aanbeveling Social Impact Day Noord Nederland
    -       Lid Raad van Toezicht, vicevoorzitter Atria (Landelijk Kenniscentrum Emancipatie en Vrouwengeschiedenis)
    -       Lid Raad van Toezicht Bartimeus, voorzitter Commissie Identiteit, Ethiek en Kwaliteit
    -       Vicevoorzitter Raad van Toezicht Wellzo Leeuwarden
J. Regterschot Bestuurder / (mede) eigenaar Kreator ontwikkelaars en adviseurs Zwolle -       Investeerder/ondernemer, (mede) eigenaar van (Intersport) DAKA-winkels, Lumen hotel en events, Old Vic, Jelcer networks, e.a.
    -       Lid RvC Wildlands
    -       Lid RvC Accel Germany Fund
I. Scholten Directeur/bestuurder Doktersdienst Provincie Groningen -       Lid bestuur van Stichting Vrienden van het UMCG
    -       Supervisor VAG (opleiding voor verloskundigen)
    -       Supervisor RUG (huisartsen in opleiding)
E. van der Laan Gemeentesecretaris Achtkarpselen / Algemeen directeur gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel -       Algemeen Commandant Bevolkingszorg/Operationeel leider Veiligheidsregio Friesland
    -       Lid Raad van Commissarissen Actium