Duurzaam wonen en leven

5.1 Duurzaamheid als speerpunt

In onze strategie staat een vijftal speerpunten centraal, waaronder duurzaamheid. Onze ambities:

  • We werken toe naar gemiddeld label B voor al onze woningen in 2020.
  • We maken het mogelijk dat bewoners kunnen besparen op de energiekosten, bijvoorbeeld door samen met buren duurzame energie op te wekken.
  • We willen dat ook volgende generaties betaalbaar in Groningen kunnen wonen.

In 2018 leverden we weer een paar duurzame nieuwbouwprojecten op. Daarbij staan er nog honderden nieuwe energiezuinige woningen op onze wensenlijst voor de jaren hierna. Ontwikkeling van nieuwbouw is een traag vak. Voordat woningen er daadwerkelijk staan, kost dat veel tijd om te tekenen en te rekenen en een zorgvuldige communicatie met omwonenden en de gemeente. Hier zijn we volop mee bezig. Ook verduurzaamden we ruim 450 bestaande sociale huurwoningen. De bewoners zitten er nu warmpjes bij en kunnen financieel profiteren van een beter geïsoleerde woning en de opbrengst van zonnepanelen op het dak. Daarnaast bieden we aan om daken of de woonomgeving te vergroenen. Dat doen we samen met bewoners.
 

5.2 Tien groene stromen

In ons Duurzaamheidsbeleid 2016-2020 stelden we maar liefst 10 verschillende manieren vast om op dit terrein stappen te maken. Hieronder een aantal resultaten op een rij.

Duurzame verbetering bestaande woningen

In 2016 stelden we als doel om jaarlijks 300 bestaande huurwoningen energiezuinig te maken. We ontwikkelden een aanpak om woningen per straat of complex aan te pakken. We kiezen als eerste de straten of huizenblokken die op de planning staan voor een onderhoudsbeurt. Vervolgens bekijken we hoe we de woningen tegelijkertijd energiezuiniger kunnen maken met extra maatregelen die we in een keer uitvoeren. Op die manier beperken we de overlast voor bewoners. De uitvoering start pas nadat minimaal 70% van de adressen akkoord gaat met ons voorstel. Door een duidelijke uitleg en een financieel aantrekkelijk plan lukt dat goed en haalden we in 2018 ruimschoots onze doelstelling.
 

Aantallen verbeterde woningen      
  Opgeleverd in 2018 In uitvoering In ontwikkeling
Binnenstad     12
Oosterparkwijk 94   101
Selwerd 81    
Paddepoel   108 204
Kostverloren 182 34 52
Lewenborg 97 54 60
Totaal 454 196 429

Individuele energiebesparende maatregelen

We willen graag zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid geven te besparen op energiekosten. Daarom stelden we een pakket samen waarbij bewoners zelf kunnen kiezen. Om ervaring op te doen met deze werkwijze zochten we de samenwerking op met Groningen Woont Slim (GWS), een organisatie die al bezig was om particuliere huiseigenaren van advies te voorzien. We voerden in 2018 een eerste pilot uit in de Multatulistraat, een VvE-complex met 27 huurwoningen en 13 koopwoningen. Huurders en kopers konden kiezen voor een isolerende voordeur, isolatieglas, CO2 ventilatiesysteem met decentrale warmteterugwinning. De kopers betaalden dit uiteraard zelf. Voor de huurders brachten we een kleine huurverhoging in rekening die gemiddeld lager is dan de gemiddelde besparing op hun energierekening.

Zonnepanelen op verzoek

We waren een van de eerste corporaties die huurders aanbood om zonnepanelen te plaatsen en daarmee te besparen op energiekosten. Daarin werkten we samen met de lokale energiecoöperatie Grunneger Power. Zij benaderden bewoners van woningen met een ‘eigen’ dak en gaven voorlichting over de voordelen hiervan. Dat doen we nog steeds. Ondertussen hebben de meeste bewoners van dit type woning informatie hierover ontvangen. We merkten dat de aanmelding van individuele adressen terugliep: de meeste mensen die belangstelling hebben, zijn voorzien. We kregen ondertussen wel verzoeken om zonnepanelen van bewoners uit flats of portiek-etagewoningen. In 2018 verlegden we daarom de koers naar woongebouwen met een gemeenschappelijk dak, de eerste 66 panelen zijn geplaatst.

Gestapelde bouw/complexen 66 woningen
Eengezinswoningen individueel 10 woningen
Totaal aantal panelen 2018 76 woningen (= 277 panelen)

De geraamde opbrengst van de 277 panelen is 68.250 kWh per jaar, uitgaande van een gemiddeld rendement van 85%. In 2019 brengen we onze nieuwe werkwijze verder onder de aandacht van onze huurders.

5.3 Op weg naar gemiddeld label B

De tien stromen zijn bedoeld om ons doel, eind 2020 gemiddeld ‘label B’, te halen. De branche werkt sinds een aantal jaren niet meer met labels, maar met een andere methodiek: de Energie Index (EI). Label B komt overeen met een EI van 1,40. We scoren nu nog gemiddeld een C, maar we lopen op koers om dit doel te halen.


5.4 Nieuwe horizonnen

Vanuit Aedes – de koepel van de woningcorporaties – kwam het initiatief dat alle corporaties in 2018 een routekaart maken om te kijken of alle woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Die stap hebben we het afgelopen jaar gezet. De routekaart geeft op vrij globaal niveau weer wat er aan productie, maatregel en daarmee gemoeide bedragen nodig is om daar te komen, of wat eventueel niet binnen je bezit opgelost kan worden en dus een externe oplossing nodig heeft. Aedes gebruikte de routekaart als input voor de gesprekken aan de klimaatakkoordtafel van het kabinet.

Samen met de gemeente en de andere corporaties stelden we een Masterplan 2035 op. Hierbij  inventariseerden we het gemiddelde energieverbruik en CO2-uitstoot van verschillende typen woningen in onze wijken. We zagen, naast de labels, nu ook het daadwerkelijke verbruik en kunnen daardoor een inschatting maken welke typen woningen en complexen de grootste impact hebben op de CO2-uitstoot. Een belangrijke vraag waar alle partijen voor staan is of maatregelen aan individuele woningen voldoende effect sorteren om de klimaatverandering te beheersen, of dat er betere maatregelen per wijk genomen kunnen worden via bijvoorbeeld duurzame, collectieve warmtebronnen. We verwerken deze inzichten in 2019 en stellen ons duurzaamheidsbeleid hierop bij.