Bestemming van het resultaat 2018

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 150.341 als volgt te bestemmen:

  • Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad € 18.033 aan de overige reserves te onttrekken.
  • Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 168.374 ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.

De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt. Statutair zijn geen voorschriften opgenomen qua resultaatbestemming.