Kengetallen

Kengetallen

Gegevens woningbezit: 2018 2017
     
Aantal woningen 1 januari 13.398 12.997
- aantal opgeleverd 48 575
- aantal verkocht ‑105 ‑104
- aantal gesloopt ‑143 ‑69
- aantal sloop van Houtenlaan ‑150 0
- verhuureenheden maatschappelijk vastgoed (MOG-wonen) van overig 451 0
- samenvoeging 0 ‑1
- ombouw BOG naar woning 3 0
- administratieve reden* 13 0
     
Aantal woningen 31 december 13.515 13.398
     
- verhuureenheden maatschappelijk vastgoed (MOG-wonen) naar woningen 0 451
- verhuureenheden maatschappelijk vastgoed (MOG) 59 63
- bedrijfsonroerend goed (BOG) 47 57
- parkeerplaatsen/garages 1.195 1.269
- overig (bergruimtes) 357 369
- eigen kantoren 2 2
     
Aantal verhuureenheden per 31 december 15.175 15.609
     
     
Prijs-kwaliteitsverhouding:    
- gemiddelde netto huurprijs per verhuureenheid 483 484
per maand    
     
Het verhuren van woningen:    
- huurderving (leegstand + oninbaar) in % jaarhuur 0,89 1,12
     
Financiële continuïteit (marktwaarde)    
- solvabiliteit (%) 71,0 67,2
- liquiditeit (current ratio %) 47,0 22,8
- rentabiliteit eigen vermogen (%) 13,8 7,2
- rentabiliteit vreemd vermogen (%) 3,2 3,4
- rentabiliteit totaal vermogen (%) 10,7 5,9
     
Balans en Winst- en verliesrekening (marktwaarde)    
- eigen vermogen per woning 80.369 70.006
- resultaat per woning 11.124 5.049
- resultaat per woning (excl. Waardeverandering) ‑374 298
     
Personeelsbezetting:    
- aantal Fte’s (fulltime-equivalent) ultimo boekjaar 172,8 170,8
- werkelijk aantal personeelsleden ultimo boekjaar 192 188

* Nijestee verhuurt diverse groepswoningen die als één huurcontract zijn opgevoerd in de administratie. Deze groepswoningen echter hebben meerdere verhuureenheden. In 2018 zijn deze eenheden apart opgevoerd in de administratie zodat een vollediger zicht ontstaat op het aantal woningen van Nijestee.