Prettige en veilige buurten

6.1 Afspraken over leefbare buurten en wijkaanpak

Ons ideaal is dat mensen met verschillende achtergronden en maatschappelijke posities samenleven in buurten.

We willen:

  • dat iedereen zich thuis voelt in eigen straat en buurt.
  • dat arm en rijk, jong en oud door elkaar wonen.
  • dat buren elkaar kennen en prettig met elkaar samenleven.

Al onze inspanningen in buurten en wijken hebben direct een relatie met onze huurders, onze woningen en zijn gericht op veilige en schone buurten. We kiezen ervoor om een ruime opvatting van ‘veilig’ te hanteren en ontmoetingen en sociale contacten te stimuleren. Als mensen elkaar kennen, spreken ze elkaar makkelijker aan. We zetten hiervoor kleinschalige activiteiten in, dichtbij mensen thuis. Ook sluiten we aan bij meer grootschalige projecten die al lopen in een buurt of wijk.

Voor de crisis was er landelijk veel aandacht voor achterstandswijken met bijbehorende middelen en prioriteiten. Met de bezuinigingen verdween het geld, en daarmee de aandacht. Maar de wijkaanpak keert voorzichtig weer terug op de agenda, in Groningen namen we hier al een voorschot op. De gemeente legde prioriteit bij vier wijken: Selwerd, Beijum, De Wijert en De Hoogte/Indische buurt. In De Hoogte/Indische buurt  verhuren we geen woningen. In drie andere trekken we samen op.

Het afgelopen jaar staken we in Selwerd veel energie om onze buurten op orde te krijgen. We verbeterden daar eerder al woningen, maar namen nu het besluit om een reeks verouderde portiek-etagewoningen te gaan vervangen door nieuwbouw. Bewoners die noodgedwongen moeten verhuizen krijgen een verhuiskostenvergoeding en hebben recht op terugkeer. De eerste plannen voor vernieuwing van de Berkenlaan ontwikkelden we in samenspraak met bewoners, de gemeente en andere belanghebbenden. In Beijum en De Wijert nemen we deel aan diverse projectgroepen. De gezamenlijke focus op deze wijken helpt om integrale plannen te ontwikkelen, we brengen signalen over verkeersveiligheid of wensen voor meer groen bij de gemeente in. Daarnaast zetten we in 2018 de eerste stappen om woningen aan de Vinkenstraat in de Oosterparkwijk te vervangen door nieuwe.

In de prestatieafspraken met de gemeente en onze Participatieraad leggen we jaarlijks vast wat we aan budget spenderen op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid is een containerbegrip. Om het hanteerbaar te maken, onderscheiden we drie onderdelen:

  1. De fysieke kwaliteit van de woonomgeving (groen en grijs).
  2. Het leefklimaat in de buurt (voorzieningen, veiligheid, verkeer, overlast).
  3. De sociale samenhang (bevolkingssamenstelling, buurtnetwerken).

We spraken met de gemeente en onze huurders af om € 800.000 beschikbaar te stellen voor leefbaarheid. We gaven in 2018 € 723.000 uit, inclusief personele kosten voor bijvoorbeeld bemiddeling bij burenoverlast of probleemsituaties.

6.2 Extra buurtbeheerders in alle buurten

Vanuit verschillende hoeken hoorden we de roep om meer toezicht in buurten. Dit kwam voorbij in gesprekken met de gemeente over wijkvernieuwing en huurders vroegen er (in)direct om door rommel en viezigheid in de buitenruimte te melden. Ook maakten mensen zich zorgen over het welzijn van buurtbewoners. Daarnaast was er ook intern behoefte aan een paar extra ogen en oren in de wijk. Hier sprongen we in 2018 op in: met een proef van een jaar zetten we extra menskracht op dit terrein in.

We werkten eerder met complexbeheerders, vaak voor woongebouwen voor jongeren. Zij hielden toezicht op de veiligheid en zorgden ervoor dat rommel binnen de gebouwen verwijderd werd. Met de nieuwe werkwijze gaan de complexbeheerders breder te werk en houden ze alle buurten in de gaten waar we bezit hebben. De complexbeheerders gaan extra taken uitvoeren en zijn daarmee buurtbeheerders geworden. Dit is voor een groot deel toezicht op de complexen zelf en de leefomgeving, maar daarnaast krijgt ook het sociale beheer een belangrijke rol. De buurtbeheerders kunnen signalen over zorg en/of overlast oppikken en melden op de juiste plek. Verder zijn ze een eerste aanspreekpunt voor huurders. Met kleding met het logo van Nijestee zijn ze goed herkenbaar.

De verwachting is dat deze inzet op meerdere fronten voordeel oplevert. We verwachten niet alleen schonere buurten en blije huurders, we denken ook op de kosten van externe schoonmaakbedrijven of ophalen van grof vuil te kunnen besparen. In het najaar van 2019 evalueren we de inzet van onze buurtbeheerders.

6.3 Bloeiende buurten

We willen graag dat buren elkaar kennen, daarom stimuleren we ontmoetingen. Zo stellen we ieder jaar € 15.000 beschikbaar voor aanvragen van bewoners die samen met de buren hun buurtje groener willen maken. In 2018 ontvingen we vijftien aanvragen voor het project ‘Buurt in Bloei’. Daarvan zijn er elf afgerond. Vaak komt een bewoner met een idee bij ons, bijvoorbeeld om een bloembak op een binnenterrein te plaatsen. We vragen dan om meerdere mensen bij het idee te betrekken, zodat de planten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Wij helpen bij de start en geven wanneer dat nodig is advies over begroeiing. Als de planten of bloemen er staan, zorgen de bewoners zelf voor het onderhoud. De ervaring leert dat dit voor langdurige betrokkenheid bij hun directe woonomgeving zorgt. Vaak krijgen we een jaar later een verzoek om de bakken opnieuw van planten te voorzien. Die verzoeken honoreren we graag.

6.4 Bruisend buurtcentrum dankzij bewoners

De Woningwet geeft aan binnen welke 'Ruimte' wij met 'Hart voor' onze bewoners geld mogen uitgeven aan leefbaarheid. In Vinkhuizen staat een voormalige school. Dit gebouw wordt al jaren intensief door bewoners gebruikt als buurtcentrum: De Goudvink. Een bijzonder enthousiaste vrijwilliger beheert het gebouw, zorgt voor de schoonmaak en voorziet iedereen van koffie. Een andere vrijwilliger beheert een bouwkeet van waaruit gereedschap en een aanhanger beschikbaar is voor bewoners om zelf klussen te doen of om rommel naar de stort te brengen. In 2018 legden bewoners een prachtige moestuin aan voor gezamenlijk gebruik. Nijestee droeg bij in de kosten hiervan.

In De Goudvink vindt een reeks aan activiteiten plaats voor jong en oud. Dit leidt allemaal tot ontmoetingen tussen diverse buurtbewoners. We hopen dat de vrijwilligers zich nog lange tijd voor De Goudvink in willen blijven zetten. Wij blijven hen ondersteunen in het belang van de buurt.

6.5 Samenwerking rond kwetsbare personen

Steeds meer kwetsbare personen of mensen met verward gedrag wonen in onze woningen. Dit kan leiden tot onbegrip van of overlast voor omwonenden. Vanwege verandering in de landelijke regelgeving wonen deze mensen langer en vaker zelfstandig, met hulp op afroep en aan huis. In 2017 en 2018 zagen we het aantal huurders met een psychiatrische aandoening aanzienlijk stijgen. We werken veel samen met de verschillende WIJ-teams in de stad in geval van huurachterstand of andere aspecten die met wonen te maken hebben. Deze teams zijn de eerste vraagbaak van mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De WIJ-teams organiseerden in 2018 ‘casustafels’ voor complexe problematiek. Daarbij  schuiven zorginstellingen en bijvoorbeeld de politie aan. Ook wij nemen deel aan de casustafels. In nauwe samenwerking bezien we hoe we de situatie in straten en buurten voor iedereen zo prettig mogelijk houden.

In 2018 nam de gemeente het initiatief om de samenwerking met partijen in de provincie te versterken. Het signaal kwam dat kwetsbare personen uit de provincie vooral in de stad wilden wonen. In de stad bestaan al lange wachtlijsten voor alle woningzoekenden, daarom zochten we gezamenlijk naar manieren om deze mensen sneller van dienst te zijn. In juni ondertekenden we met 20 gemeenten, 11 andere corporaties en 28 zorgaanbieders het convenant ‘Huisvesting (ex)cliënten Beschermd wonen en Opvang’. De gemeente Groningen voert de regie over de uitvoering van dit convenant.

In ons eigen beleid bepaalden we dat we 10% van alle nieuwe woningen verhuren aan bijzondere doelgroepen. Specifieke wensen van de instellingen voor hun cliënten nemen we mee in het ontwerp.